VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny vzdělávací akce všech pořadatelů (prodávajících), které jsou inzerovány na www.orsag.info a www.rudolforsag.cz

 Uzavřením kupní smlouvy kupující STVRZUJE, že se seznámil s UVEDENÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

 

Prodávající: RUDOLF ORSÁG, IČ: 02144701 se sídlem: Bělehradská 270, 53009 Pardubice, narozen 28. dubna 1979 a provozující webové stránky www.rudolforsag.cz a www.orsag.info

Kupující/spotřebitel: je osoba mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická osoba. Kupujícím může být taktéž právnická osoba. Kde se hovoří o účastníkovi, jde o kupující osobu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro prodej zboží, výrobků a služeb prodávajícího, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

Ustanovení všeobecných i speciálních obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 KONTAKT NA PRODÁVAJÍCÍHO

NÍŽE UVEDENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SE TÝKAJÍ OBJEDNÁVKY A PRODEJE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ZA ÚČELEM ÚČASTI KUPUJÍCÍHO NA:

  • výcviku 
  • kurzech
  • seminářích
  • přednáškách
  • on-line kurzech, výcvicích, seminářích a přednáškách
  • webinářích
  • osobních konzultacích
  • přijetí e-booků

(dále jen „vzdělávací akce“)

Kupující, který se účastní vzdělávací akce se stává účastníkem.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit e-mailem, písemně nebo pomocí tlačítka „Odeslat“ na webovém rozhraní. 

Všechny způsoby zakládají smluvní vztah a povinnosti kupujícího uhradit dohodnutou cenu a to i v případě, že jde ze strany kupujícího o dárek pro třetí osobu. V takovémto případě není kupující zavázán osobní účastí na tomto vzdělávání. Informaci, že kupující nebude sám účastníkem kurzu je povinen označit v objednávce (alespoň formou poznámky).

Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených na webovém rozhraní v prodejním elektronickém formuláři (a to i v případě jiné formy objednání).

Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní cenou, nevratnou zálohou a dále pak kupující dle času přihlášení.

V případě zrušení Vaší objednávky 30 nebo méně dnů před konáním akce se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši zaplacené zálohy. V případě, že není ve Vašem zájmu zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe na seminář poslat náhradníka stejného pohlaví. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného i poplatků za stravu a ubytování.

CENA

Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet prodávajícího.

Způsob úhrady

Kupující může uhradit prodávajícímu za poskytnutou službu či zboží následujícími způsoby:

  • v hotovosti;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 670100-2203826135/6210,(dále jen „účet prodávajícího“);

POZOR osobně při zahájení akce nelze platit bezhotovostně platební kartou!!!

Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem (při objednávce). Prodávající vystaví účetní doklad, která slouží jako doklad o zaplacení a o uzavřené kupní smlouvě.

PRÁVO NA ÚČAST NA KURZU

Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po uhrazení identifikovatelným způsobem nevratné zálohy, případně celkové ceny vzdělávacího kurzu, nebo individuálně smluvené ceny a to na účet prodávajícího. Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu.

V případě nákupu pro třetí osobu se stává účastníkem třetí osoba, pokud tato byla označena v objednávce a došlo k úhradě kupujícím.

Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

Technické požadavky na účast v kurzu poskytovaném elektronickou formou: Účastník si je vědom a souhlasí, že pro možné využití vzdělávání poskytované formou on-line nebo jako webinář je nutné si zajistit přístup odpovídající technickým požadavkům akce (např. vhodný či aktualizovaný software). V opačném případě (nezajištění) může být omezena funkcionalita, za což nenese prodávající odpovědnost a není možné z tohoto důvodu vrátit uhrazený registrační poplatek či kupní cenu.

V případě zrušení Vaší objednávky 30 nebo méně dnů před konáním akce se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši zaplacené zálohy. V případě, že není ve Vašem zájmu zaplatit smluvní pokutu, můžete za sebe na seminář poslat náhradníka stejného pohlaví. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného i poplatků za stravu a ubytování.

MOŽNÁ ZMĚNA MÍSTA NEBO ČASU KONÁNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení prodávajícím.

ZDRAVOTNÍ STAV

Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

ZÁKAZ DROG A OMAMNÝCH LÁTEK

Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře, včetně konzumace alkoholu. Zodpovědnost: Účast na semináři je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.


PŘERUŠENÍ ÚČASTI

Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za seminář
se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast nebo ho nevpustit v
případě velmi pozdního příchodu.